Werken na pensioen: versoepeling regels voor zelfstandigen

 

Sommige gepensioneerde zelfstandigen kunnen blijkbaar de vele vrije tijd toch niet zo makkelijk invullen en gaan terug aan de slag, anderen zetten gewoon hun beroepsactiviteit voort.

Er zijn echter regels verbonden aan het “werken na pensioen” :

 

 

  • Elke beroepsactiviteit zowel in het binnen- als in het buitenland moet worden aangegeven;
  • Men moet bepaalde  inkomensgrenzen respecteren;
  • Men mag niet cumuleren met enige vorm van sociale uitkering zoals bvb. ziekte-uitkering of brugpensioen.

Bij het niet respecteren van de regels, volgen er sancties.

In een recent KB heeft de regering 2 nieuwe maatregelen genomen om de beroepsactiviteit voor zelfstandigen na het pensioen te versoepelen. Zo kunnen gepensioneerde zelfstandigen vanaf het jaar dat ze 65 jaar worden hun beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun rustpensioen. Voor wie nog geen 65 jaar is maar wel een beroepsloopbaan van 45 jaar kan bewijzen, geldt ook een onbeperkte cumul. Er is wel nog steeds een beperking voor de echtgeno(o)t(e) van de gepensioneerde zelfstandige die een gezinspensioen geniet of voor wie enkel een overlevingspensioen krijgt.

Een 2de maatregel is de versoepeling van de sancties bij het uitoefenen van een niet-toegelaten activiteit of m.a.w. bij het overschrijden van de toegelaten inkomensgrens (indien de gepensioneerde zelfstandige dus geen 45 jaar beroepsloopbaan kan bewijzen of geen 65 jaar is). Vanaf 2015 wordt het rustpensioen van de zelfstandigen geschorst voor het betrokken kalenderjaar ten belope van de overschrijding van de toegelaten grens. Stel dat het beroepsinkomen 50% boven de toegelaten grens ligt, dan zal het pensioen slechts met 50% worden geschorst en niet volledig zoals gebeurde vóór 2015 bij een overschrijding van minstens 25%.

Vermoedelijk zullen gelijkaardige versoepelingen ingebouwd worden voor de gepensioneerde werknemers en ambtenaren.

 

Bron: KB 18/01/2015 tot wijziging van art. 107 van het KB van 22/12/1967