DB2P verzamelt alle gegevens over de aanvullende pensioenen in België

De databank tweede pijler (DB2P) is als uitgebreide gegevensbank uiteraard een sterk controlemiddel voor de overheid om de correcte toepassing van fiscale en parafiscale belastingen te controleren ( oa 8.86% RSZ bijdrage en begrenzing 80% regel). Via deze tool krijgen de beleidsmakers echter ook een duidelijker zicht op de kostprijs van de fiscale voordelen in de tweede pijler en kan de impact van mogelijke aanpassingen met concrete gegevens becijferd worden.

Op dit ogenblik kunnen de werkgevers reeds volgende informaties consulteren in de DB2P :

De reglementen van de bestaande pensioenplannen.

  • De gestorte premies voor de jaren 2010 tem 2013 voor de berekening van de RSZ-bijdrage van 8.86%.
     
  • De bijzondere bijdrage van 1.50% voor de jaren 2012 tem 2014 voor de zogenaamde “hoge pensioenen”, inclusief een gedetailleerde individuele berekening voor de personen waarvoor deze bijdrage van toepassing is.

Het is de bedoeling dat vanaf 2016 elk individu via zijn identiteitskaart kan inloggen bij DB2P en een globaal overzicht krijgt van al zijn bestaande aanvullende pensioenplannen uit de tweede pijler, zowel de lopende contracten bij zijn huidige werkgever als de slapende contracten bij vorige werkgevers. Indien deze informatie over de aanvullende pensioenen in een later stadium dan nog gekoppeld wordt aan de opgebouwde wettelijke pensioenrechten uit de eerste pensioenpijler, zal iedereen op elk ogenblik een duidelijk beeld hebben over zijn pensioenopbouw.

Tot nu werden alle informaties in DB2P aangebracht door de pensioeninstellingen en hoefden de werkgevers nog niet te reageren. Voor het einde van het jaar echter dienen de werkgevers initiatief te nemen op volgende punten :

  • Nagaan of alle bestaande pensioenreglementen voor hun bedrijf aanwezig zijn en vermelden welke reglementen eventueel verbonden zijn via één pensioentoezegging. Dit is belangrijk omdat vanaf 2015 de betaalde premies slechts fiscaal aftrekbaar zijn indien het overeenstemmende pensioenreglement opgenomen is in DB2P. Het al dan niet verbonden zijn van verschillende pensioenplannen tot één enkele pensioentoezegging heeft zijn gevolgen bij een latere wijziging en de te respecteren formaliteiten volgens de WAP.
     
  • De interne pensioenprovisies (niet gekend bij de pensioeninstellingen) die nog bestaan op de balans van de onderneming zelf inbrengen in DB2P. Intern gefinancierde pensioenplannen zijn niet meer mogelijk maar bestaande plannen konden bevroren worden op het niveau van de provisie einde 2011. Dergelijke interne provisies bestonden vaak voor zelfstandige bestuurders of zaakvoerders en moeten nu ingebracht worden in DB2P om fiscaal vrijgesteld te blijven vanaf 2015.

We raden aan om niet te lang te wachten want de toegang tot DB2P moet volgens strikte procedures aangevraagd worden en neemt enige tijd in beslag. Indien gewenst kan u een procuratie geven aan een consultant om u te begeleiden in deze complexe materie.