Fiscale maxima 2016

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij op onze website de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de aanvullende pensioenen en andere vervangingsinkomens.

Voor de zogenaamde 3de pijler of het sparen op individuele basis, blijft voor het aanslagjaar 2017 (over de inkomsten 2016) een maximaal bedrag van 940 euro pensioensparen fiscaal in mindering te brengen. Voor het lange termijnsparen is er eveneens een status quo van maximaal 2.260 euro. Reeds begin 2015 had de regering deze plafond ingevoerd.

Daarnaast kunnen de zelfstandigen nog een premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) storten ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.060,07 euro. Voor een VAPZ met sociale kenmerken of maw een invaliditeitsdekking liggen de stortingen tot 9,40% van het beroepsinkomen met een maximum van 3.520,77 euro.

Bij de bepaling van de maximale aanvullende pensioenen in de 2de pijler volgens de 80% regel is de schatting van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen gelijk aan 25% van het inkomen met een maximum van 16.299,35 euro (loonplafond van 65 197,4 euro) en een minimum van 13 108,32 euro.

Voor loontrekkende personeelsleden bedraagt het loonplafond  53.528,57 euro. De schatting van het wettelijk pensioen voor een loontrekkende komt dan op 50% van het loon met een maximum van 26.764,28 euro en een minimum van 13.749,63 euro.

De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkende personeelsleden worden berekend op een loonplafond van 41.573,16 euro in 2016 en de wettelijk verplichte uitkeringen in het kader van een arbeidsongeval worden becijferd met een plafond van 41.442,43 euro. Gekoppeld aan de verhoging van het plafond arbeidsongevallen werd beslist om de verzekeringstaks te verlagen op de wettelijk verplichte dekking van 4,13% naar 3,75%. De bedoeling is om op die manier de verhoogde premies voor de werkgevers te compenseren.

Tot slot geven we nog de maximaal aftrekbare werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor loontrekkende personeelsleden, 2.340 euro, en de maximale loonbonus verhoogd in 2016 naar 3.264 euro.