Juridische info

AssurMifid-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband de volgende informatie mee:

Simplex Insurance BVBA biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Bij de toezichthoudende overheid FSMA is ons kantoor erkend onder het nummer 106570A voor de volgende takken:
1. Ongevallen; 2. Ziekte; 8. Brand en natuurevenementen; 9. Andere schade aan goederen; 13. Algemene BA; 16. Geldelijke verliezen; 21, 22 en 23. Levensverzekeringen, bruidsschat- en geboorteverzekeringen al dan niet verbonden met beleggingsfondsen; 24 "Permanent Health Insurance" (UK, Ireland); 25 en 26 Tontine- en kapitalisatieverrichtingen; 27 Beheer van collectieve pensioenfondsen; 28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances"; 29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.
Het register van de verzkeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.
In een eerste stap heeft Simplex Insurance de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd:

  • tussen Simplex Insurance en haar verbonden personen en een klant
  • tussen meerdere klanten onderling

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant;
  • situaties waarbij Simplex Insurance een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • situaties met een financiële drijfveer om de andere klanten te laten voorgaan;
  • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de klant wordt uitgeoefend;
  • situaties waarbij Simplex Insurance een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

Simplex Insurance neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat ondermeer om:
- een interne instructienota;
- een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen over verzekeringscontracten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn dit aan de klanten toe te lichten door middel van correcte, duidelijke en het niet misleidende informatie;
- een beleid dat Simplex Insurance zich het recht voorbehoudt om de gevraagde dienstverlening te weigeren indien bij een specifiek belangenconflict geen concrete oplossing kan worden geboden en dit enkel ter bescherming van de belangen van de klant;
- een beleid dat de aangeboden verzekeringsovereenkomsten enkel in het belang van de klant zijn en niet in functie van de aangeboden voordelen door de verzekeraars.

Wat is de procedure?

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

Zoals beschreven op deze website op de pagina "Over Ons", werken wij in volledige transparantie en heeft u als klant de keus of u ons vergoedt via commissieloon of via een uurloon. Voor meer informatie hieromtrent of voor andere vragen of problemen kunt u ons steeds contacteren.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, De Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

 

Sectorcatalogus

Bekijk onze sectorcatalogus